........................ตรวจสอบคะแนนเก็บภาคเรียนที่ 1/2553 ได้แล้วนะครับ........................ตรวจสอบคะแนนเก็บภาคเรียนที่ 1/2553 ได้แล้วนะครับ....................... ........................ตรวจสอบคะแนนเก็บภาคเรียนที่ 1/2553 ได้แล้วนะครับ....................... ........................ตรวจสอบคะแนนเก็บภาคเรียนที่ 1/2553 ได้แล้วนะครับ....................... ........................ตรวจสอบคะแนนเก็บภาคเรียนที่ 1/2553 ได้แล้วนะครับ.......................

.....การสอนวิทยาศาสตร์.....รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน.....
สอนโดยคุณครูนพดล กาญจนางกูร
ครูชำนาญการโรงเรียนภูเขียว
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

++ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ( ภาคเรียนที่ 1 ) ++

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พันธุกรรม
+เรื่องที่ 1 พันธุกรรมคืออะไร
+เรื่องที่ 2 โครโมโซมและยีนยีน
+เรื่องที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
+เรื่องที่ 4 โรคทางพันธุกรรม
+เรื่องที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ
+เรื่องที่ 6 ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ
+เรื่องที่ 7 ปัญหาน่าคิด
+เรื่องที่ 8 อภิปรายขยายความ
+เรื่องที่ 9 บทอ่านเสริมความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
+เรื่องที่ 10 ความหลากหลายทางชีวภาพ
+เรื่องที่ 11 ความหลากหลายของพืชและสัตว์
+เรื่องที่ 12 ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
+เรื่องที่ 13 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการดำรงชีวิต
+เรื่องที่ 14 ปัญหาน่าคิด
+เรื่องที่ 15 อภิปรายขยายความ
+เรื่องที่ 16 บทอ่านเสริมความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศ
+เรื่องที่ 17 ระบบนิเวศคืออะไร
+เรื่องที่ 18 ประชากรในระบบนิเวศ
+เรื่องที่ 19 การถ่ายทอดพลังงาน
+เรื่องที่ 20 วัฏจักรของสาร
+เรื่องที่ 21 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
+เรื่องที่ 22 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
+เรื่องที่ 23 ปัญหาน่าคิด
+ เรื่องที่ 24 อภิปรายขยายความ
+เรื่องที่ 25 บทอ่านเสริมความรู้

สอบเก็บคะแนน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1 )

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พันธุกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศ++++ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2) ++++

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้า
+เรื่องที่ 26 การผลิตกระแสไฟฟ้า
+เรื่องที่ 27 กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้า
+เรื่องที่ 28 การใช้พลังงานไฟฟ้า
+เรื่องที่ 29 การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
+เรื่องที่ 30 การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน
+เรื่องที่ 31 ปัญหาน่าคิด
+เรื่องที่ 32 อภิปรายขยายความ
+เรื่องที่ 33 บทอ่านเสริมความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อิเล็กทรอนิกส์
+เรื่องที่ 34 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
+เรื่องที่ 35 ประโยชน์ของอิเล็กทรอนิกส์
+เรื่องที่ 36 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
+เรื่องที่ 37 ปัญหาน่าคิด
+เรื่องที่ 38 อภิปรายขยายความ
+เรื่องที่ 39 บทอ่านเสริมความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เอกภพ
+เรื่องที่ 40 ดาวฤกษ์
+เรื่องที่ 41 กาแล็กซี
+เรื่องที่ 42 ทางช้าเผือก
+เรื่องที่ 43 เนบิวลา
+เรื่องที่ 44 ระบบสุริยะ
+เรื่องที่ 45 ดวงอาทิตย์
+เรื่องที่ 46 ดาวเคราะห์
+เรื่องที่ 47 ดาวเคราะห์น้อย
+เรื่องที่ 48 ดาวหาง
+เรื่องที่ 49 อุกกาบาต
+เรื่องที่ 50 ฝนดาวตก
+เรื่องที่ 51 แสงเหนือแสงใต้
+เรื่องที่ 52 บทอ่านเสริมความรู้
++++++++อ่านเสริมความรู้ 2

สอบเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เอกภพ
.....การสอนวิทยาศาสตร์ ......... รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม.....

เข้าชมภาพกิจกรรมการทดลอง

วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

+ชุดการเรียนที่ 1 เรื่อง การประเมินผลก่อนเรียน
+ชุดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กิจกรรมการเตรียมผู้เรียน (ความสำคัญของการทำงานกลุ่ม)
+ชุดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
+ชุดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
+ชุดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
+ชุดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความรู้เรื่องขวด PET
+ชุดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง หลักการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับจรวดขวดน้ำ
+ชุดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ (งานกลุ่ม)
+ชุดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การสร้างฐานยิงจรวดขวดน้ำ (งานกลุ่ม)
+ชุดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทดลองยิงจรวดขวดน้ำ (งานกลุ่ม)
+ชุดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การทดลองยิงจรวดขวดน้ำ (งานกลุ่ม)
+ชุดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การทดลองยิงจรวดน้ำและจรวดแป้ง (งานกลุ่ม)
+ชุดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การทดลองยิงจรวดน้ำแบบยิงเข้าเป้าภาคพื้นดิน (งานกลุ่ม)
+ชุดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การทดลองยิงจรวดน้ำแบบยิงเข้าเป้าภาคอากาศ(งานกลุ่ม)
+ชุดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง การประดิษฐ์จรวดติดร่ม(งานกลุ่ม)
+ชุดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง การยิงจรวดติดร่ม(งานกลุ่ม)
+ชุดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง การยิงจรวดแบบหมุน(งานกลุ่ม)
+ชุดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ข่าวสารถึงนักเรียน
ตรวจสอบคะแนนเก็บภาคเรียนที่ 1/2553


ข้อควรปฏิบัติหลังจากที่ตรวจสอบคะแนนแล้ว

1. หากนักเรียนตรวจสอบคะแนนแล้วไม่ถูกต้องให้นักเรียนรีบดำเนินการแจ้งคะแนนที่ได้แก่ครูโดยด่วน


2. นักเรียนคนใดที่ต้องการคะแนนเพิ่มจากที่ได้แจ้งผลคะแนนแล้ว ให้นำหลักฐานลายเซ็นพิเศษที่ได้มาแจ้งครู 40 ลายเซ็นต่อ 1 คะแนน

3. ในการดำเนินการทุกขั้นตอนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2553 นี้ หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าคะแนนที่ได้แจ้งมานี้ถูกต้อง

หมายเหตุ ในวันที่ 27 - 28 กันยายน 2553 ครูจะไปอบรม ขอให้นักเรียนติดต่อกับครูไว้ตรงฝากข้อความ ห้ามฝากส่งงานโดยเด็ดขาด

ประกาศ ไว้ วันที่ 23 กันยายน 2553--------นักเรียนอย่าลืมทำส่งงานนะครับ--------


.......................................

ห้องสนทนา


......เว็บนี้จัดทำโดยครูนพดล กาญจนางกูร ครูชำนาญการโรงเรียนภูเขียว.......

code